Keychron V6 クイックスタートガイド

Keychron V6 ノブ付きキーボード クイックスタートガイドはこちら、ノブなしキーボード クイックスタートガイドはこちら