Keychron K4 V2キーボードのキーキャップのレイアウトとサイズチャート

K4 V2キーキャップのレイアウトとサイズチャートの概要は次のとおりです。 キーキャップは、Keychron K4 V2キーボード用に設計されています。

キーボードの行が異なれば、高さと傾斜のプロファイルも異なり、Keychron K4 V2キーキャップはMXスタイルのOEMプロファイルを使用します。 したがって、K4 V2キーボードは、市場に出回っている他のOEMプロファイルのキーキャップと互換性があります。

Keychron K4 Version 2 Keyboard Layout Photo

Keychron K4 Version 2 Keyboard Keycap Size High-rest