K4 Pro キーキャップのサイズ

下記はKeychron K4 Pro キーキャップのサイズです。

Keychron K4 Pro US Keycap Size